PDF Drukuj Email

HISTORIA

Okr?gowa Spó?dzielnia Mleczarska w Ozorkowie funkcjonuje  w oparciu o " Prawo  Spó?dzielcze " od 1 stycznia 1981 roku. Natomiast   pocz?tki    jej istnienia si?gaj? 1937 roku, kiedy to pr??ni okoliczni rolnicy zorganizowali skup mleka,   z którego w jednym  miejscu zacz?li wytwarza? mas?o, ?mietan?    i  twarogi. Bardzo szybko okaza?o si?, ?e produkty te zdoby?y uznanie nie tylko mieszka?ców Ozorkowa, ale tak?e okolic, w tym blisko po?o?onej ?odzi. Mas?o   z Ozorkowa sta?o si? najbardziej poszukiwanym wyrobem. Jego tradycyjna receptura zachwyca smakiem do dzisiejszego dnia.

W ca?ej swej  historii  Spó?dzielnia  ci?gle rozwija?a si? i unowocze?nia?a baz? przetwórcz?. Przy  realizacji  zada?  Spó?dzielnia  wspó?pracuje  z  krajowymi    i  zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Cz?onkami Spó?dzielni s? dostawcy mleka, a tak?e osoby zwi?zane ze Spó?dzielni?, w tym równie?  pracownicy.

Przedmiotem dzia?alno?ci Spó?dzielni jest przede wszystkim prowadzenie wszelkich dzia?a? w zakresie skupu mleka, jego przetwórstwa oraz zbytu gotowych produktów, a tak?e handel hurtowy i detaliczny mlekiem i wyrobami mleczarskimi.

Spó?dzielnia jest producentem szerokiego asortymentu zdrowych i smacznych artyku?ów mleczarskich, takich jak: mleko spo?ywcze, ?mietana i ?mietanka spo?ywcza, sery twarogówe, sery ?ó?te, napoje mleczne fermentowane : kefir, zsiad?e mleko, ma?lanka, jogurt naturalny i owocowy, serki smalowe i mas?o.

historia.jpg