Witamy na stronie

Okr?gowej Sp?dzielni Mleczarskiej w Ozorkowie

Ziemie le??ce w granicach dzia?ania Okr?gowej Sp?dzielni Mleczarskiej w Ozorkowie to w wi?kszo?ci obszar stanowi?cy cz??? Niziny ?rodkowopolskiej pomi?dzy dolinami rzek Wis?y, Bzury i Neru. Obejmuje swoim zasi?giem wschodni? cz??? Niecki Sieradzkiej w dorzeczu Neru, po?udniow? cz??? Rwniny Kutnowskiej nad ?rodkow? Bzur? oraz zachodni? cz??? Rwniny ?owicko - B?o?skiej. Od po?udnia obszar ten ograniczony jest p?nocn? kraw?dzi? Wzniesie? ?dzkich.
Wyst?puj?ce w naszym regionie wody gruntowe bagienne oraz wody solankowe pod ??kami daj? jedyne w swoim rodzaju pasze dla byd?a mlecznego. Ma to niew?tpliwie wp?yw na specyfik? mleka, ktrego wyjatkowo?? smaku pozwala nam stworzy? produkty o szczeglnych walorach jako?ciowych i smakowych.

Okr?gowa Sp?dzielnia Mleczarska w Ozorkowie
ul. Cegielniana 27
95 035 Ozorkw
tel. cent. : +48 42 718 17 56
fax +48 42 718 23 04
e-mail : osmozo@wp.pl


Okr?gowa Sp?dzielnia Mleczarska w Ozorkowie
ul. Cegielniana 27
95 035 Ozorkw
tel. cent. : +48 42 718 17 56
fax +48 42 718 23 04
e-mail : osmozo@wp.pl